Kursy
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM

<font color=red>Leczenie bólu w praktyce lekarza POZ</font>
Kurs Doskonalący
Specjalizacja: (Dowolna)
Liczba punktów edukacyjnych: 11Program:

- Definicja, patomechanizmy bólu 

- Kliniczna ocena chorego z bólem

- Farmakoterapia bólu - koanalgetyki

- Ból u chorych na nowotwór

- Farmakoterapia bólu - analgetyki opioidowe i nieopioidowe

- Leczenie bólu ostrego

- Bóle głowy

- Ból w narządzie ruchu

- Ból neuropatyczny

- Niefarmakologiczne metody leczenia bólu - CAM, interwencyjne metody

W dniu 23 marca 2017 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Z 2017 r., poz. 836). Ustawa zmieniająca m.in. dodaje nowy art. 20a, zgodnie z którym „pacjent ma prawo do leczenia bólu”. Uregulowano tym samym prawo Pacjentów do leczenia bólu i określono obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie określania stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia. Dotychczas dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień był ujmowany przede wszystkim jako prawo pacjentów w stanach terminalnych w ramach prawa do poszanowania godności oraz umierania w spokoju i godności (art. 20 ust. 2 zd. 2). W obecnej sytuacji prawnej każdy z pracowników medycznych powinien posiadać odpowiednią wiedzę, by w optymalny sposób realizować prawa pacjenta do ulgi w bólu.

W celu zapewnienia aktualnej wiedzy medycznej dotyczącej oceny i leczenia bólu, MCKP UJ organizuje kurs doskonalący dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Celem kursu doskonalącego jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy w zakresie m. in.: mechanizmów powstawania bólu, klinicznej oceny bólu, farmakoterapii i innych metod leczenia bólu, leczenia bólu ostrego i bólu u chorych na nowotwór. Wykładowcami kursu będą specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji medycznej, doświadczeni klinicyści, zaangażowani w specjalistyczną opiekę nad pacjentami w Poradni Leczenia Bólu.

Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczom wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w leczeniu bólu, przyczyniając się także do poprawy jakości życia pacjentów.Do pobrania - Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC i NNW. Dotyczy wyłącznie kursów organizowanych w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na terenie zespołu szpitalnego między ulicami Kopernika a Grzegórzecką.
Wydrukowane, uzupełnione oraz podpisane oświadczenie prosimy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

Regulamin  |   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   |   Instrukcje