Kursy
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
   
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr. telefonu 12 663 12 25.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu doskonalenia zawodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 roku (tj. Dz.U. z 2017 poz.1923) w sprawie dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w kursie/szkoleniu.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach systemu system POL-on), Okręgowym Izbom Lekarskim w ramach weryfikacji przebiegu szkolenia zawodowego na podstawie przepisów prawa.
   
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: przez okres 50 lat w celach archiwalnych.
   
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
   
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

Regulamin  |   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   |   Instrukcje