Logo MCKP UJ CM

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum


Kształcenie ciągłe farmaceutów

- Rejestracja -


Przegląd lekowy dla chorego przewlekle (8 pkt. eduk.)
9.06.2024 r. (niedziela)
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez MCKP CM oraz inne upoważnione podmioty w celu organizacji i uczestnictwa w konferencji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Potwierdzam, że zapoznałem/am się i przyjmuję do wiadomości poniższe informacje:
  1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
  3. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr. telefonu 12 663 12 25.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu kształcenia ustawicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 2018 poz. 499).
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w kursie/warsztacie.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach systemu system POL-on), Okręgowym Izbom Aptekarskim w ramach weryfikacji przebiegu kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: przez okres 50 lat w celach archiwalnych.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w kursach/warsztatach organizowanych przez SKP WF i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.